Статут

С Т А Т У Т

(нова редакція)

ДОЛИНСЬКИЙ ШАХОВИЙ КЛУБ

м. Долина

2016 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. ДОЛИНСЬКИЙ ШАХОВИЙ КЛУБ (далі ДШК) є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян України та створена для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

 2. Повне найменування:

українською мовою: ДОЛИНСЬКИЙ ШАХОВИЙ КЛУБ

Скорочене найменування:

українською мовою: ДШК.

 1. ДШК здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», законодавством України та цим Статутом.

 2. ДШК будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності.

 3. ДШК набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, всі не заборонені законом види рахунків в установах банків, штампи і печатки встановленого зразка.

 4. ДШК може мати свою символіку, фірмові знаки, інші риквізити та атрибути,

які затверджується Загальними Зборами та підлягає реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

 1. Діяльність ДШК поширюється на всю територію України.

 2. ДШК здійснює діяльність метою якої не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів Правління ДШК, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників ДШК.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДШК

2.1. Основною метою ДШК є сприяння розвитку шахів, який об'єднує спортсменів, тренерів, суддів, фахівців шахів та любителів шахів для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, спортивних та інших потреб.

2.2. Завданнями (напрямами діяльності) ДШК є:

- широке залучення громадськості до гри в шахи;

- сприяння створенню умов для самовизначення, самоорганізації, самореалізації, саморозвитку шахістів;

- представлення інтересів шахістів у взаємовідносинах з органами місцевої влади та місцевого самоврядування;

- розвиток шахового руху на Долинщині;

- підвищення спортивної майстерності шахістів

- розширення культурно-виховної ролі шахів;

- створення правової та соціальної захищеності шахістів аматорів та професійних шахістів;

- взаємодія з органами влади, в порядку та в межах, визначених чинним законодавством України, щодо формування державної політики в питаннях підтримки та розвитку шахів;

- патріотичне виховання молоді в дусі української національної ідеї.

2.3. Для досягнення своєї мети та виконання завдань ДШК має право:

-         організовувати та проводити шахові турніри будь-якого рангу, в тому числі міжнародні;

-         надавати членам клубу та любителям шахів інвентар та площу для проведення змагань;

-         проводить навчальну роботу (курси, лекції, сеанси ітд.);
- розвива
ти і зміцнювати зв’язки іншими районними, обласними, національними, міжнародними  шаховими  клубами, асоціаціями та об’єднаннями
- нада
вати організаційну та методичну допомогу  дитячо-юнацьким школам та будинкам творчості, фізкультурно-спортивним товариствам і організаціям у питаннях розвитку шахів.

- на договірній основі використовувати працю громадян. На працівників ДШК поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування згідно чинного законодавства.

-         виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

-         представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах;

-         створювати  осередки, філіали ДШК

-         одержувати  від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію та майно, необхідні для реалізації своїх цілей та завдань;

-         розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі.

- популяризувати свою назву, свою символіку та іншу атрибутику, розповсюджувати інформацію про діяльність та позицію ДШК, пропагувати мету, принципи та завдання ДШК, в тому числі через засоби масової інформації;

- співпрацювати з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, в порядку та в межах, визначених чинним законодавством України;

- здійснювати інші права передбаченні чинним законодавством України.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ДШК

3.1. Членом ДШК можуть бути громадяни України, які досягли 18 років та активно сприяють виконанню статутних завдань ДШК. Членство в ДШК є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів ДШК.

3.2. Прийом у члени ДШК здійснюється Правлінням ДШК простою більшістю голосів за письмовою заявою кандидата протягом 10 робочих днів з моменту подання заяви. Відмова у прийнятті особи членом (учасником) ДШК повинна бути мотивованою.

Правління ДШК приймає рішення про прийняття особи в члени ДШК та вносить відповідний запис у Реєстр членів ДШК не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

3.3. Членcтво в організації є індивідуальне.

3.4. Відповідальність за збереження Бази даних членів організації несе Правління та інші особи, які визначаються Правлінням та мають доступ до даної бази даних.

3.5. Припинення членства в ДШК відбувається на підставі:

1) письмової заяви члена, поданого до Правління ДШК

2) рішення Правління або уповноваженого нею органу.

Членство в ДШК припиняється у разі смерті особи.

Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

Правління або уповноважений нею орган приймає рішення про виключення члена ДШК у випадку:

1) неодноразового порушення вимог Статуту ДШК;

2) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою ДШК;

3) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду ДШК;

4) неучасті в діяльності ДШК протягом 12 попередніх місяців.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними Зборами. Якщо чергові Загальні Збори уповноважить інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.

3.6. Правління ДШК має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів ДШК та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань ДШК.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ДШК

4.1. Права та обов’язки членів ДШК реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Член ДШК має право:

- брати участь у статутній діяльності та заходах ДШК;

- брати участь у Загальних Зборах, обирати і бути обраними до керівних органів ДШК;

- вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;

- отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності ДШК, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

- мати доступ до фінансових та інших звітів ДШК;

- добровільно припиняти членство в ДШК.

4.3. Член ДШК зобов’язаний:

- виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань ДШК;

- сприяти виконанню статутних завдань ДШК;

- пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність ДШК;

- виконувати вимоги керівних органів ДШК, відокремленого підрозділу, у якому член ДШК перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

- брати активну участь у діяльності;

- не допускати дій, що перешкоджають реалізації діяльності;

- дбати про зміцнення авторитету;

- своєчасно сплачувати членські внески.

5. СТРУКТУРА ДШК, КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Керівними органами організації є:

5.1.1. вищий керівний орган - Загальні Збори;

5.1.2. постійний виконавчий орган - Правління;

5.1.3. керівник організації – Президент;

5.2. Загальні Збори.

5.2.1. Вищим органом є Загальні Збори, які складаються безпосередньо із членів ДШК.

5.2.2. Загальні Збори скликаються Правлінням не рідше одного разу протягом календарного року. Правління повідомляє членів громадського об’єднання про час і місце чергових Загальних зборів не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення. Чергові Загальні Збори мають право приймати рішення, якщо в голосуванні беруть участь більшість від усіх членів громадського об’єднання, які перебувають на обліку на день проведення Загальних Зборів.

5.2.3 Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані за вимогою Правління або у разі отримання письмової вимоги не менше половини членів ДШК. Правління повідомляє членів ДШК про час і місце позачергових Загальних Зборів не пізніше ніж через 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання.

5.2.4. Загальні Збори є правомочними за умови присутності більше половини членів ДШК.

5.2.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належить прийняття рішень про:

 • затвердження змін і доповнень до Статуту;

 • затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності ДШК;

 • затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

 • обрання Президента та інших членів Правління;

 • участь ДШК в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб;

 • створення і припинення відокремлених підрозділів ДШК;

 • розпорядження майном ДШК, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);

 • проведення незалежного фінансового або іншого аудиту ДШК;

 • прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію.

5.2.6. Процедура голосування визначається Загальними Зборами. Рішення про прийняття, внесення змін до Статуту, про реорганізацію або ліквідацію приймаються 3/4 голосів членів, які беруть участь у голосуванні, але не менше 75% загальної кількості членів.

5.2.7. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості членів, зареєстрованих на Загальних Зборах.

5.2.8. Загальні Збори мають право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів ДШК.

5.2.9. Рішення Загальних Зборів оформлюються протоколом, який підписується Головуючим та секретарем.

5.3. Правління ДШК.

5.3.1. Постійно діючим керівним органом між Загальними Зборами є Правління.

5.3.2. Правління обирається Загальними зборами на 5 (п’ять років). Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.

5.3.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Правління, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про їх переобрання або обрання нового складу Правління, повноваження таких членів Правління продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про їх переобрання.

5.3.4. Відкликання члена Правління та зміна складу Правління здійснюється Загальними Зборами за поданням їх членів. Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення змін до Статуту.

5.3.5. Правління обирається у кількості не менше 5 (п'яти) осіб. До складу Правління входять: Президент та члени, персонально обрані Загальними Зборами.

5.3.6. Засідання Правління скликаються Президентом ДШК не рідше, ніж один раз на 3 місяці або протягом п'ятьох робочих днів після одержання письмової заяви члена Правління про необхідність скликання засідання Правління і є правомочним, якщо на них присутні більше половини членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Правління не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Правління оформлюються протоколом та зберігаються Секретарем.

5.3.7. Повноваження Правління :

 • визначення конкретних завдань і форм діяльності ДШК згідно зі Статутом та рішеннями Загальних зборів;

 • затвердження і змінення оперативних і фінансових планів, складання річних бюджетів, балансів і звітів ДШК;

 • встановлення порядку фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;

 • затвердження зразків та описів бланків, штампів, печаток;

 • здійснення прийняття у почесні члени;

 • організація виконання рішень Загальних зборів членів;

 • вирішення поточних організаційних питань;

 • забезпечення фінансово-господарської діяльності;

 • право припинити членство чи виключити з ДШК будь-якого члена, крім Президента, членів Правління.

5.3.8. Рішення Правління є правомочним, якщо за нього проголосувало не менш ніж половина від загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління.

5.4. Президент ДШК.

5.4.1. Президент здійснює керівництво поточною діяльністю ДШК відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів управління.

5.4.2. Голова Правління обирається на Загальних Зборах терміном на 5 (п’ять) років з числа членів організації. Одна й та сама особа може обиратися Президентом неодноразово.

5.4.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Президент, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення його повноважень, повноваження Президента продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про його переобрання.

5.4.4. Відкликання Президента здійснюється Загальними Зборами за поданням Правління.

5.4.5. Зміна компетенції Президента відбувається шляхом внесення змін до Статуту.

5.4.6. Повноваження Президента ДШК:

- офіційно представляти ДШК без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;

- укладати від імені ДШК договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Загальних Зборів;

- відкривати і закривати рахунки ДШК в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;

- затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов'язкові для працівників ДШК акти і керувати їхньою діяльністю;

- звітувати керівним органам Правління про поточну діяльність ДШК;

- приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності ДШК та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань ДШК.

- головування на засіданнях Правління;

- організація роботи Правління;

- безпосереднє керівництво ДШК;

5.4.7.Підстави припинення повноважень Президента та членів Правління:

- за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Правління за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

- з інших підстав, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

5.5. Голова контрольно-ревізійної комісії

5.5.1. У ДШК Загальними Зборами може обиратися Голова контрольно-ревізійної комісії (КРК). Голова КРК має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів ДШК.

5.5.2.  Голова КРК має повноваження:

- вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів ДШК;

- складати висновки про фінансову діяльність та використання активів ДШК до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

- складати висновки з інших питань за поданням керівних органів ДШК;

- проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів ДШК.

5.5.3. Завдання Голови КРК полягає у проведенні перевірки фінансової діяльності ДШК за результатами фінансового року.

5.5.4. Голова КРК має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборів з питань фінансової діяльності і цільового використання активів ДШК. Голова КРК має право бути присутнім на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного.

5.5.5. Голова КРК має право брати участь у засіданнях Правління.

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ДШК ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

6.1. Президент ДШК звітує перед членами ДШК про виконання статутних завдань ДШК та річного плану роботи Правління на щорічних чергових Загальних Зборах ДШК.

6.2. Звіт готує Правління ДШК, в якому відображаються такі питання:

6.2.1. аналіз виконання річного плану ДШК, негативні та позитивні явища під час його виконання;

6.2.2. чисельність ДШК, залучення нових членів до ДШК;

6.2.3. фінансова діяльність ДШК, використання коштів, що поступили на рахунок ДШК для виконання статутних завдань;

6.2.4. основні завдання ДШК на наступний рік

6.3. Правління ДШК після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ДШК ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Кожен член ДШК має право вносити ДШК пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність керівних органів ДШК.

7.2. Члени ДШК мають право звернутися до керівних органів ДШК, відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

7.3. Члени ДШК мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена ДШК, Голови Правління або Загальних Зборів шляхом подання письмової скарги.

7.4. Вимоги до звернення:

7.4.1. звернення адресуються Загальним Зборам, Правлінню ДШК, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;

7.4.2. у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання члена ДШК, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

7.4.3. звернення повинно бути в письмовому вигляді, надісланим поштою або переданим членом ДШК до відповідного Правління;

7.4.4. звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);

7.4.5. письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

7.5. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

7.6. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Пропозиції та зауваження членів ДШК мають розглянути керівні органи ДШК та повідомити члена ДШК про результати розгляду.

7.7. Скарга на дії чи рішення керівного органу ДШК, посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє члена ДШК права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди члена ДШК з прийнятим за скаргою рішенням безпосередньо до суду.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. ДШК може мати у власності майно та кошти, необхідні для здійснення статутної діяльності, отримані у вигляді:

 • коштів або майна, які надходять безоплатно та/або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

 • пасивних доходів;

 • коштів або майна, які надходять громадській організації від ведення її основної діяльності, з урахуванням положень Податкового кодексу України

 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються організації або через неї їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

8.2. Порядок використання коштів визначаються Загальними Зборами.

8.3. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів , працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Правління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.4. Доходи (прибутки) ДШК використовуються виключно для фінансування, видатків на утримання ДШК, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. ДШК може у своїй структурі мати відокремлені підрозділи, які є структурними утвореннями, що повністю розділяють мету, завдання та напрями діяльності Організації та керуються у своїй діяльності статутом ДШК.

9.2. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Загальних Зборів без права юридичної особи.

9.3. Відокремлені підрозділи створюються відповідно до чинного законодавства. Голова відокремленого підрозділу обирається на Загальних Зборах ДШК терміном на 5 (п’ять) років з числа членів ДШК. Одна й та сама особа може обиратися Головою відокремленого підрозділу неодноразово. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Голови відокремленого підрозділу, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення його повноважень, повноваження Голови відокремленого підрозділу продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про його переобрання.

9.4. Ініціативна група відокремленого підрозділу подає Загальним Зборам ДШК заяву довільної форми про прийняття до ДШК. До заяви додається:

- склад ініціативної групи – не менше двох осіб;

- повне найменування відокремленого підрозділу;

- список членів відокремленого підрозділу із зазначенням: прізвище, ім’я та по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце та посада роботи (для працюючих);

- місцезнаходження відокремленого підрозділу.

9.5. Діяльність відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту ДШК. Структуру відокремлених підрозділів затверджує Правління ДШК. У разі необхідності або спірних питань – Загальні Збори ДШК.

9.6. Відокремлений підрозділ має право:

- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в територіальних підрозділах органів державної влади та місцевого самоврядування.

- розповсюджувати інформацію та пропагувати ідеї та мету ДШК.

9.7. Органами управління відокремленого підрозділу ДШК є Загальні Збори відокремленого підрозділу як вищий орган управління та Голова відокремленого підрозділу як керівник підрозділу.

9.8. Засідання Загальних Зборів відокремленого підрозділу проводяться не рідше одного разу протягом календарного року. Позачергові Загальні Збори відокремленого підрозділу можуть бути скликані у разі отримання письмової вимоги не менше половини членів відокремленого підрозділу або з ініціативи Правління ДШК.

Загальні збори відокремленого підрозділу приймають усі рішення, що стосуються діяльності відокремленого підрозділу, не суперечать Статуту ДШК та законодавству України.

9.11. Відокремлені підрозділи ДШК та їхні члени користуються всіма правами, якими наділені члени ДШК, і виконують завдання, напрями та форми діяльності та обов’язки, що вимагаються цим Статутом. Голови відокремлених підрозділів мають право діяти від імені ДШК на підставі довіреностей, виданих Президентом ДШК. Члени відокремлених підрозділів є членами ДШК.

9.12. Відокремлені підрозділи ДШК припиняють свою діяльність за рішенням Загальних Зборів ДШК на підставі заяви 3/4 членів підрозділу у випадку грубого порушення прав та обов’язків підрозділу та бездіяльності його членів.

9.13. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу ДШК подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням ДШК за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Загальних Зборів у порядку, визначеному цим Статутом, якщо за це проголосувало 3/4 членів, які беруть участь у голосуванні.

10.2. Про зміни, що відбувалися в статутних документах, організація повідомляє реєстраційний орган, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ

11.1. Припинення діяльності ДШК здійснюється:

11.1.1. за рішенням Загальних Зборів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншої громадської організації такого самого статусу;

11.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) організації.

11.2. Рішення про саморозпуск ДШК приймається у порядку, встановленому даним Статутом. Загальні Збори ДШК, які прийняли рішення про саморозпуск, створюють ліквідаційну комісію або доручають Президенту здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення ДШК як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна організації після її ліквідації відповідно до Статуту.

11.3. Якщо рішення про припинення діяльності прийняте у судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з припиненням її діяльності, вирішуються в межах чинного законодавства, відповідно до рішення суду.

11.4. Реорганізація здійснюється згідно з рішенням Загальних Зборів при наявності не менше 3/4 голосів присутніх. При цьому вся сукупність прав та обов'язків що належали ДШК, переходять до її правонаступників.

11.5. У разі припинення ДШК (у результаті її ліквідації, реорганізації шляхом приєднання) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

11.6. Діяльність ДШК може бути заборонено судом. Заборона ДШК має наслідком припинення його діяльності. У разі прийняття рішення про заборону ДШК - майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

Головуючий Загальльних Зборів ДШК Кепещук Михайло Петрович

Секретар Загальних зборів ДШК Малета Євгеній Миколайович


Comments

Статут — 2 коментарі

 1. Pingback: Шахова Долина | Шахова Долина

 2. Pingback: Оновлений Статут ДШК | Шахова Долина | Шахова Долина

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *